Viện Tự động hóa KTQS tổ chức Hội nghị với chủ đề:


“KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA: 

TỪ Ý TƯỞNG SÁNG TẠO ĐẾN SẢN PHẨM THỰC TẾ”

“CONTROL AND AUTOMATION ENGINEERING: FROM CREATIVE IDEAS TO ACTUAL PRODUCTS”


(HỘI THẢO -2024)


Thông báo số 01 - Nov 03, 2023