Thông báo số 01

Post date: Nov 23, 2018 12:42:23 AM

HỘI NGHỊ KHOA HỌC

"KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA"

Kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Viện Tự động hóa KTQS

(03/4/1989 – 03/4/2019)