Gửi bài

Lưu ý: Bài gửi phải được định dạng theo đúng file mẫu, dài không quá 07 trang.

- Định dạng tên tác giả trong bài báo đã được đổi mới cách trình bày (Tên sử dụng chữ in thường, đánh số các đơn vị, đánh dấu sao tác giả liên hệ). Đề nghị tác giả kiểm tra và trình bày lại tên, địa chỉ liên hệ theo file mẫu (cập nhật) trước khi gửi bài qua hệ thống mới. Trân trọng cảm ơn!