Home‎ > ‎

Ứng dụng kỹ thuật và công nghệ điện tử trong quốc phòng an ninh

Thông báo số 2

posted Jul 14, 2020, 12:09 AM by Thanh Viet Do   [ updated Jul 14, 2020, 12:10 AM ]

HỘI THẢO KHOA HỌC

"ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ TRONG QUỐC PHÒNG-AN NINH"

    Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Viện Điện tử

(12/10/1960 – 12/10/2020)


Phiếu đăng ký tham gia viết bài

posted Dec 1, 2019, 7:10 PM by Thanh Viet Do   [ updated Dec 1, 2019, 7:12 PM ]


Thông báo số 01

posted Dec 1, 2019, 6:54 PM by Thanh Viet Do   [ updated Dec 1, 2019, 7:00 PM ]

HỘI THẢO KHOA HỌC

"ỨNG DỤNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ TRONG QUỐC PHÒNG-AN NINH"

    Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Viện Điện tử

(12/10/1960 – 12/10/2020)


1-3 of 3