Ứng dụng Kỹ thuật và Công nghệ mới trong nghiên cứu phát triển ra đa phục vụ Quốc phòng – An ninh

Thông báo số 2

posted Apr 5, 2021, 9:29 PM by Thanh Viet Do   [ updated Apr 6, 2021, 7:54 PM ]


Thông báo số 01

posted Mar 10, 2021, 12:04 AM by Thanh Viet Do   [ updated Mar 22, 2021, 6:28 PM ]

HỘI THẢO KHOA HỌC

“Ứng dụng Kỹ thuật và Công nghệ mới trong nghiên cứu
phát triển ra đa phục vụ Quốc phòng – An ninh”

7/2021

1-2 of 2