Thông báo tạm hoãn Hội thảo FEE-2021

BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC GIA
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO VÀO THỰC TIỄN - FEE 2021

THÔNG BÁO
v/v TẠM HOÃN HỘI THẢO

Do những diễn biến của dịch COVID-19, Ban tổ chức thông báo tạm hoãn tổ chức Hội thảo Quốc gia "Ứng dụng công nghệ cao vào thực tiễn" 2021 (theo KH 08/5/2021) đến khi có thông báo mới.

Trân trọng.


Comments