Hội nghị khoa học "Cơ học và Điều khiển thiết bị bay"

Thông báo số 1

posted Mar 15, 2021, 12:18 AM by Thanh Viet Do

HỘI NGHỊ KHOA HỌC
"CƠ HỌC VÀ ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ BAY"
(KỶ NIỆM 45 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG VIỆN TÊN LỬA)

1-1 of 1