ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA 2019

Phiếu đăng ký tham gia viết bài

posted Nov 22, 2018, 4:52 PM by Thanh Viet Do   [ updated Nov 22, 2018, 4:53 PM ]


Thông báo số 01

posted Nov 22, 2018, 4:42 PM by Thanh Viet Do   [ updated Nov 22, 2018, 4:45 PM ]

HỘI NGHỊ KHOA HỌC

"KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA"

    Kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Viện Tự động hóa KTQS

(03/4/1989 – 03/4/2019)


1-2 of 2