Tạp chí NC KHCN QS

Địa chỉ: 17 - Hoàng Sâm - Nghĩa Đô - Cầu Giấy - Hà Nội
ISSN: 1859 - 1043
Xuất bản vào các tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12
TBT: TS. NGUYỄN MẠNH THẮNG

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP
PGS.TS Đoàn Văn Ban
PGS.TS Tô Văn Ban
GS.TS Nguyễn Việt Bắc
GS.TSKH Nguyễn Đức Cương
PGS.TS Đặng Văn Đường
PGS.TS Lê Vĩnh Hà
PGS.TS Bạch Nhật Hồng
GS.TSKH Nguyễn Đức Hùng
TS Trần Văn Hùng
GS.TSKH Cao Tiến Huỳnh
PGS. TS Chu Chiến Hữu

PGS.TS Đặng Đức Kim
PGS.TS Nguyễn Duy Kết
GS.TSKH Đỗ Ngọc Khuê
PGS.TS Bùi Thu Lâm
PGS.TS Nguyễn Trang Minh
PGS.TS Trần Xuân Nam
PGS.TS Hồ Quang Quý
TS Nguyễn Mạnh Thắng
PGS.TS Trần Đức Thuận
PGS.TS Nguyễn Minh Tuấn
PGS.TS Phạm Vũ Uy